GO SHOPPING

Arti GO SHOPPING

GO SHOPPING= pergi berbelanja

Contoh :
They go shopping every Sunday.

Artinya :
Mereka berbelanja setiap minggu.