KEEP HOUSEKEEP HOUSE = membersihkan rumah,

Contoh:
My wife keeps house everyday.

Artinya:
lstriku membersihkan rumah setiap hari.